Benefity právnych služieb

Pre poskytnutie kvalitných právnych služieb mojim klientom spolupracujem s odborníkmi z rôznych odvetví

Stredné a väčšie podniky


Výhodou poskytovaných právnych služieb najmä pre stredné a väčšie podniky je okrem komplexného právneho servisu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov aj poradenstvo týkajúce sa GDPR, ktoré zahŕňa aj pravidelné informovanie klienta o aktuálnych zmenách a trendoch v GDPR.

Nehnuteľnosti


V oblasti katastrálneho konania využívam elektronickú komunikáciu a preto poplatková povinnosť pri jednotlivých vkladových konaniach bude vždy predstavovať len polovicu výšky správneho poplatku, ktorý by inak klient zaplatil v prípade podania návrhu v listinnej forme.

Spolupráca s odborníkmi


Pri nielen právne ale i daňovo, účtovne a inak zložitých problémoch klientov využívam za účelom poskytnutia efektívnej právnej pomoci teoretické vedomosti a praktické skúsenosti odborníkov z odvetvia účtovníctva, daní, geodézie a IT, s ktorými spolupracujem.