Cena právnych služieb

Pri výške odmeny za právne služby postupuje advokát v súlade s Vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov

Cena právnych služieb závisí vždy od náročnosti, resp. druhu poskytovanej právnej služby (napr. spísanie kúpnej zmluvy, vyhotovenie právnej analýzy, zastupovanie klienta na súde a pod.) a ku jej stanoveniu, resp. spôsobu výpočtu môže dôjsť až po prvotnej konzultácií s klientom.

Obsahom prvotnej konzultácie s klientom je objasnenie a základné právne posúdenie situácie klienta a predostrenie možných riešení.

V prípade, ak nedôjde pri prvej konzultácií medzi advokátom a záujemcom o poskytované právne služby k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, tzn. ak záujemca o právne služby neprejaví záujem z akéhokoľvek dôvodu, advokát nebude od klienta za prvú konzultáciu požadovať odmenu. Advokát podľa osobnej a finančnej situácie záujemcu odporučí záujemcovi, aby sa obrátil na príslušné Centrum právnej pomoci alebo sa s ním dohodne na poskytovaní právnych služieb za zníženú odmenu alebo bez nároku na odmenu „pro bono“.