Ochrana osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete kto a za akým účelom spracúva Vaše osobné údaje


Označenie prevádzkovateľa


Prevádzkovateľom osobných údajov je JUDr. Kristína Geciová, advokát, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 53 478 070, zapísaná v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8125 (ďalej len „advokát“).

Spracúvané osobné údaje


Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov


Poskytnutie osobných údajov klientov vo vyššie uvedenom rozsahu je zákonnou požiadavkou. Advokát bez poskytnutia údajov o klientoch nemá možnosť vykonávať povinností advokáta v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov


Advokát spracúva osobné údaje klientov na účel:

  • poskytovania právnych služieb, a to na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR,

  • vedenia evidencie klientskych spisov a ostatnej dokumentácie, a to na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácií a Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory, a na

  • účtovné a daňové účely, a to na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s osobitnými zákonmi v oblasti účtovníctva a správy daní

Príjemcovia osobných údajov


Príjemcom osobných údajov získavaných od klientov je výlučne advokát.

Prenos osobných údajov do tretích krajín


Advokát nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín ani žiaden z medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania osobných údajov


Osobné údaje uchováva advokát najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa advokát riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011:

  • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;

  • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

  • menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;


Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.


Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, a to napríklad:

  • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;

  • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov; skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov


Klient má, ako dotknutá osoba právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o ňom advokát spracúva, ako aj právo na opravu týchto osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa klient, ako dotknutá osoba domnieva, že bol/bola priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má klient právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania advokáta vo veci spracúvania osobných údajov


Advokáta je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla JUDr. Kristína Geciová, advokát, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen alebo zaslaním e-mailu na adresu: kristinageciova@akgeciova.com