Právne služby

"Volenti non fit iniuria. Tomu, kto chce, sa nedeje krivda."


Občianske právo

 • komplexná zmluvná agenda – vyhotovovanie zmlúv, dodatkov, odstúpení od zmlúv, výpovedí zo zmlúv, dohôd o ukončení zmluvy,

 • právna pomoc pre klientov v oblasti nehnuteľností – zriaďovanie vecných bremien a záložného práva k nehnuteľnostiam, zastupovanie klientov v sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prípade, ak je v katastri nehnuteľností zapísaná iná osoba, ako skutočný vlastník, právne poradenstvo v oblasti pozemkových spoločenstiev – urbárov,

 • právna pomoc v susedských sporoch,

 • vypracovanie právnych analýz,

 • právna pomoc pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,

 • práva pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

 • právna pomoc pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva,

 • právna pomoc pri obnovení bezpodielového spoluvlastníctva medzi manželmi,

 • pomoc pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody,

 • právna pomoc pri uplatňovaní nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia,

 • vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom,

 • právna pomoc v oblasti dedičského práva,

 • právna pomoc v exekučných konaniach,

 • právna pomoc v oblasti ochrany osobnosti

Spotrebiteľská agenda

 • poskytovanie právnej pomoci spotrebiteľom pri podozrení z antispotrebiteľského správania,

 • poskytovanie právnej pomoci spotrebiteľom pri reklamácií tovarov a služieb a uplatňovaní nárokov spotrebiteľov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

Sporová agenda

 • zastupovanie klientov vo všetkých druhoch súdnych konaní pred všeobecnými súdmi,

 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR,

 • zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva

Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo pri vzniku pracovného pomeru, počas trvania pracovného pomeru, ako aj pri jeho skončení,

 • príprava pracovných zmlúv, ich dodatkov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom,

 • spisovanie dokumentov súvisiacich so skončením pracovného pomeru,

 • uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z neplatne skončeného pracovného pomeru vrátane zastupovanie zamestnancov alebo zamestnávateľov pred súdom v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,

 • poskytovanie právnej pomoci pri pracovných úrazoch, chorobách z povolania,

 • zastupovanie zamestnávateľov v správnom konaní vedenom Inšpektorátom práce

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností – zakladanie obchodných spoločností, uskutočňovanie zmien v obchodných spoločnostiach, zrušovanie obchodných spoločností s likvidáciou/ bez likvidácie,

 • vyhotovovanie obchodnoprávnych zmlúv,

 • vypracovanie právnych analýz,

 • vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom,

 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

 • vyhotovovanie všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov

Rodinné právo

 • poskytovanie právnej pomoci pri rozvode manželstva,

 • poskytovanie právnej pomoci pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností,

 • poskytovanie právnej pomoci v otázkach vyživovacej povinnosti,

 • poskytovanie právnej pomoci v sporoch o určenie materstva/otcovstva

Správne právo

 • zastupovanie klientov v konaní pred správnymi orgánmi (napr. konanie pred stavebným úradom, živnostenským úradom, katastrom nehnuteľností) a inými orgánmi a organizáciami,

 • zastupovanie klientov pred správnym súdom,

 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči štátu,

 • zastupovanie občanov obvinených z priestupku v konaní o priestupku

Trestné právo

 • vyhotovovanie trestných oznámení,

 • zastupovanie obvinených v trestnom konaní,

 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Oblasť ochrany osobných údajov - GDPR

 • právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov,

 • právna pomoc v oblasti nastavenia optimálnych postupov manipulácie s osobnými údajmi,

 • právna pomoc v oblasti zavádzania monitorovacieho systému zamestnávateľom na pracovisku, ako aj zavádzania kamerového systému inými prevádzkovateľmi než zamestnávateľmi,

 • vyhotovovanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 GDPR,

 • vyhotovovanie sprostredkovateľských zmlúv podľa článku 28 ods. 3 GDPR

Ochranné známky

 • právne poradenstvo ohľadne registrácie ochrannej známky,

 • registrácia ochrannej známky