Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Rozvodom manželstva dochádza podľa zákona k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) jeho vyporiadanie je však potrebné vyriešiť samostatne.

Tzv. „masa“ BSM teda objem vecí patriacich do BSM, ktoré budú po rozvode manželstva predmetom vyporiadania je tvorená všetkými aktívami a pasívami, ktoré manželia počas trvania manželstva spoločne nadobudli.

Zákon z BSM vylučuje veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

V zmysle zákona je potrebné vyporiadať BSM v lehote 3 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Vyporiadať BSM je možné aj dohodou bývalých manželov, pričom pokiaľ je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť musí mať takáto dohoda písomnú podobu. V prípade keď sa bývalí manželia nevedia na vyporiadaní vecí patriacich do BSM dohodnúť vyporiada BSM súd na návrh ktoréhokoľvek z manželov.

Pred podaním samotného návrhu na vyporiadanie BSM na súd je vždy potrebné dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré so sebou nesie iniciovanie takéhoto konania a malo by nasledovať až po tom čo zlyhali mimosúdne rokovania s druhou stranou na uzavretie dohody o vyporiadaní BSM.

Dôvodov prečo si dôkladne rozmyslieť vyporiadanie BSM súdnou cestou je nie len finančná stránka ale aj časový aspekt trvania konaní o vyporiadanie BSM, ktoré môžu trvať niekoľko rokov.

V oblasti vyporiadania BSM poskytujem komplexné právne poradenstvo, zabezpečujem prípravu mimosúdnych výziev na uzavretie dohôd na vyporiadanie BSM, samozrejmosťou je spísanie a podanie žaloby o vyporiadanie BSM na súd a následné zastupovanie klienta v súdnom konaní.