Podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo (ďalej len „PS“) napriek viacerým možnostiam, ktoré zákon pripúšťa, vzniká najčastejšie ako dôsledok dedenia napríklad medzi súrodencami.

Zotrvanie podielových spoluvlastníkov v spoluvlastníckom vzťahu ale môže byť veľakrát náročné najmä pre zlé rodinné vzťahy, nezhody a atď.

Vyporiadanie PS je možné prostredníctvom uzavretia dohody, ktorá v prípade vyporiadavanej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu alebo súdnou prostredníctvom súdu, ktorý vykoná vyporiadanie PS na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Pred podaním samotného návrhu na zrušenie a vyporiadanie PS na súd je vždy potrebné dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré so sebou nesie iniciovanie takéhoto konania a malo by nasledovať až po tom čo zlyhali mimosúdne rokovania s druhou stranou na uzavretie dohody.

Dôvodov prečo si dôkladne rozmyslieť zrušenie a vyporiadanie PS súdnou cestou je nie len finančná stránka ale aj časový aspekt trvania konaní o zrušenie a vyporiadanie PS, ktoré môžu trvať niekoľko rokov.

V oblasti vyporiadania PS poskytujem klientom komplexné právne poradenstvo, zabezpečujem prípravu mimosúdnych výziev na uzavretie dohôd na zrušenie a vyporiadanie PS, samozrejmosťou je spísanie a podanie žaloby na súd a následné zastupovanie klienta v súdnom konaní.