Právo nehnuteľností

V oblasti práva nehnuteľností poskytujem klientom právne poradenstvo pri kúpe, predaji, prenájme nehnuteľností, sporoch o určenie vlastníckeho práva, susedských sporoch, chybných zápisoch v katastri nehnuteľností, vydávaní rozhodnutí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, dočasnom alebo trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vrátene problematiky spojenej s pozemkovými spoločenstvami bežne nazývanými aj ako „urbáre“ alebo „urbariáty“.

Základom poskytovania právnych služieb v oblasti nehnuteľností najmä je príprava nasledujúcich dokumentov:


· Kúpna zmluva

· Zmluva o budúcej zmluve

· Zámenná zmluva

· Darovacia zmluva

· Nájomná zmluva

· Zmluva o dielo

· Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru

· Zmluva o zriadení záložného práva

· Zmluva o zriadení vecného bremena

· Zmluva o zrušení vecného bremena

· Žaloba o určenie vlastníckeho práva

· Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti a iné