Pracovné právo

Pracovné právo predstavuje relatívne širokú oblasť spoločenských vzťahov a zorientovať sa v nej môže byť pre klienta častokrát zložité. Riešenie otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných obdobných vzťahov podľa osobitných predpisov môže byť pre klienta komplikované najmä vtedy, keď je potrebné vyhodnotiť vo vzájomnej súvislosti niekoľko na seba nadväzujúcich zákonov, podzákonných právnych predpisov či kolektívnych zmlúv.

Do pracovnoprávnych vzťahov pritom vstupuje aj právna úprava týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny, ochrany osobných údajov, kontrolná činnosť Inšpektorátu práce a v súčasnosti aj opatrenia súvisiace s pandémiou COVID 19.

V oblasti pracovného práva preto poskytujem klientom komplexné právne poradenstvo týkajúce sa individuálnych ako aj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Základom poskytovania mojich právnych služieb v oblasti pracovného práva je okrem iného príprava nasledujúcich dokumentov, ako:


· Pracovná zmluva

· Pracovná zmluva so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa

· Dohoda o brigádnickej práci študentov

· Dohoda o vykonaní práce

· Dohoda o pracovnej činnosti

· Výpoveď z pracovného pomeru

· Dohoda o skončení pracovného pomeru

· Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

· Okamžité skončenie pracovného pomeru

· Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

· Dokumenty potrebné k hromadnému prepúšťaniu

· Dohoda o zmene pracovných podmienok

· Dohoda o zrážkach zo mzdy zamestnanca

· Dohoda o sporných nárokoch

· Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov

· Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca

· Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

· Pracovný poriadok

· Dohoda o zvýšení kvalifikácie

· Dohoda o hmotnej zodpovednosti

· Kolektívna zmluva

· Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto

· Dohoda o zavedení konta pracovného času

· Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady a iné