Rodinné právo

Právna pomoc v rodinných veciach môže byť veľakrát nie len právne ale aj citovo veľmi chúlostivou záležitosťou. Pri poskytovaní právnej pomoci si preto zakladám najmä na individuálnom prístupe ku každému klientovi a dôkladnej analýze osobitostí každého prípadu. Ak je to potrebné viem klienta odporučiť na odborníka z oblasti psychologického poradenstva či na občianske združenie zaoberajúce sa podporou osôb, ktoré zažili domáce násilie. 

V oblasti rodinného práva poskytujem komplexné právne poradenstvo týkajúce sa najmä rozvodu manželstva, úpravy výkonu práv a povinností k maloletým deťom, všetkých druhov vyživovacích povinností, zákazu styku  s maloletým dieťaťom, osvojenia, určovania materstva a určovania a zapretia otcovstva. 

Základom poskytovania mojich právnych služieb v oblasti rodinného práva je príprava najmä nasledujúcich návrhov, ako: 

Návrh na rozvod manželstva

Návrh na úpravu práv a povinností k maloletým deťom

Návrh na zvýšenie výživného

Návrh na zníženie výživného 

Návrh na príspevok na výživu rozvedeného manžela

Návrh na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Návrh na určenie otcovstva

Návrh na určenie materstva

Návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva

Návrh na začatie konania o osvojiteľnosti 

Návrh na osvojenie a iné