Vymáhanie pohľadávok

Pravdepodobnosť vymoženia peňažnej pohľadávky veriteľa od dlžníka závisí od viacerých kritérií, a to najmä kvality pohľadávky veriteľa, úrovne evidencie dokladov klienta preukazujúcich existenciu pohľadávky a aspektu inštitútu premlčania. Je ale potrebné povedať, že aj v prípade absencie dôslednej evidencie veriteľa o svojej pohľadávke, či premlčania pohľadávky sa dá zlepšiť postavenie veriteľa a tým aj samotná pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky.

Skreslenému obrazu o nízkej vymožiteľnosti peňažných pohľadávok v podmienkach Slovenskej republiky prispieva často nevedomosť veriteľov o právnych inštitútoch, ktoré môžu za účelom vymoženia dlžných pohľadávok od dlžníkov v zmysle právneho poriadku využiť.

Veľké množstvo veriteľov v snahe dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky podáva na svojich dlžníkov trestné oznámenia pre trestný čin podvodu, poškodzovania veriteľa a pod.

V prevažnej väčšine prípadov sa však jedná o občianskoprávne spory, ktoré je potrebné vyriešiť v civilnom konaní, spravidla podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, či odporovacou žalobou podľa ust. § 42a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Základom poskytovania mojich právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je preto príprava najmä nasledujúcich dokumentov/ návrhov, ako:


· Uznanie dlhu

· Uznanie záväzku

· Návrh na vydanie platobného rozkazu

· Odporovacia žaloba

· Návrh na vykonanie exekúcie

· Prihláška pohľadávky klienta do konkurzu a reštrukturalizácie a iné